pazmaneum 

Társulásunkról

Elérhetőségeink
 A Pázmaneum Polgári Társulás alapszabályzata
 Beszámoló a Pázmaneum tevékenységéről
 2%
 Cieµ a činnosti zdruľenia
 Támogassa Ön is munkánkat!
Kiadványaink

Mária Légió
Képgaléria


Videók

 Videók 
Zenehallgatás

 Zene
Dunaszerdahely
Statisztika

Főtisztelendő Lelkiatyák, kedves Hívek!

Szövegdoboz: Szent Erzsébet festmény a zsemléri római katolikus templombanSzent Erzsébet születésének jubileumi évében a Magyar Katolikus Püspöki Kar imaévet hirdetett, amelyhez Főegyházmegyénk magyar ajkú hívei is csatlakoztak. Eb­ben az imaévben különös figyelmet szentelünk a Szent erényeinek, hiszen példaképe lehet különböző korú és állapotú embereknek. Követhetik őt a gyermekek, a meny­asszonyok, a feleségek, az édesanyák, az özvegyek. Védőszentjüknek tekintik őt az orvosok, a betegápolók és a karitatív tevékenységet folytató személyek.

A nemzet lelki megújulásáért meghirdetett imaév kitűnő alkalom volt arra, hogy felkészüljünk az evangéliumi szeretet gyakorlására, hisz „a hit is halott tettek nélkül” (Jak 2,26). Ez a szeretet sokféleképpen megnyilvánulhat, de az üdvösség mércéje az Úr Jézus szavai szerint az, amit „a legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek”. Konkrétan: ­„éhes voltam és adtatok ennem, szomjas voltam és adtatok innom, idegen voltam és befogadtatok, nem volt ruhám és felruháztatok, beteg voltam és meglátogattatok, börtönben voltam és fölkerestetek." (Mt 25,35-36).

Az Egyház értékeli a rászorulóknak nyújtott karitatív munkát, mert ez nagyon szép keresztény cselekedet. Ennek jeléül külön kitüntetéssel jutalmazza azokat a híve­ket, akik ezen a téren Krisztus szeretetének kimagasló fokát érték el.

Ezért én is buzdítom Főegyházmegyénk híveit karitatív tevékenységre Árpád-házi Szent Erzsébet példája nyomán, és példaképül kívánom állítani mások elé azokat, akik Krisztus szeretetével önzetlenül segítenek a rászorulókon Jézus tanítása szellemében.

Ezért kihasználva a Szent életéhez kapcsolódó kerek évfordulót, Szent Erzsébet Rózsája Díjat alapítok.

A Díj és a jelölteket elbíráló Tanács szabályzatát ezen levélhez mellékelem.

Bízom benne, hogy ez a DÍJ is hozzájárul nemzetünk lelki megújulásához.

Mons. Orosch János püspök

A „Szent Erzsébet Rózsája”-díj és a jelölteket elbíráló Tanács szabályzata

I. A „Szent Erzsébet Rózsája”-díj alapítása és célja

1. A „Szent Erzsébet Rózsája”-díj (a továbbiakban „Díj”) alapítója Mons. Orosch János, a Pozsony-nagyszombati Főegyházmegye segédpüspöke, általános helynöke (a továbbiakban „Alapító Püspök”).

2. A Díj célja biztosítani a híveket arról, hogy az Egyház értékeli a rászorulóknak nyújtott karitatív munkát, mert ez nagyon szép keresztény cselekedet. Ennek jeléül külön kitüntetéssel jutalmazza azokat a híveket, akik ezen a téren a Krisztus szeretetének kimagasló fokát érték el.

3. A Díj célja továbbá buzdítani híveket a karitatív tevékenységre Árpád-házi Szent Erzsébet példája nyomán; és példaképül állítani mások elé azokat a köztünk élő híveket, akik Krisztus szeretetével önzetlenül segítenek a rászorulókon Jézus tanítása szellemében: „...mert éhes voltam és ennem adtatok, szomjas voltam és innom adtatok, vándor voltam és befogadtatok, mezítelen voltam és felruháztatok, beteg voltam és meglátogattatok, börtönben voltam is fölkerestetek ...” (Mt 31,35-36).       

II. A Díjjal jutalmazott hívő

1. A Díjat minden évben a Pozsony-nagyszombati Főegyházmegye ama Krisztushívője kapja, aki abban az évben a legtöbbet tett karitatív tevékenységben a rászorultakért (öregek, betegek, családok, gyermekek, a társadalom peremére sodródottak, stb.).

2. A Díjat minden évben egy hívő kapja, indokolt esetben több, de legfeljebb három hívő.

III. Jelölés a Díjra

1. A Díjra jelölhet a Pozsony-nagyszombati Főegyházmegye területén működő minden magyar pap, és azok a papok, akiknek a működési területén van magyar nyelvű szentmise (a továbbiakban „Papok”).

2. Hívek a Díjra csak a Papokon keresztül jelölhetnek.

3. A Díjra korlátlan számban lehet jelölni híveket, akik karitatív tevékenységben jeleskedtek.

4. A jelölést írásban kell megtenni, különben érvénytelen.

5. A jelölésnek legalább egy A4-es lap terjedelemben tartalmaznia kell a jelölt személy részletes méltatás át, és az indoklást a díj elnyerésére.

6. Ezenkívül a jelölésnek tartalmaznia kell a jelölt a jelölt nevét, korát, pontos címét, családi állapotát.

7. A jelölést 5 példányban kell beadni.

8. A jelölés beadásának határideje 2007-ben szeptember 15-e, utána pedig minden évben szeptember 15-e. Eddig a határidőig a jelölést be kell adni személyesen, vagy postán. A postán való beadás esetén a postabélyegző dátuma nem lehet későbbi a fent megjelölt dátumnál.

9. A jelölést a következő címre kell elküldeni:

Szlovákiai Magyar Hitoktatási Központ Fél, 900 44 TOMÁŠOV.

 

IV. A „Szent Erzsébet Rózsája”-díj Jelöltjeit Elbíráló Tanács

1. A „Szent Erzsébet Rózsája”-díj Jelöltjeit Elbíráló Tanácsot (a továbbiakban "Tanács") az Alapító Püspök. hozza létre.

2. A Díjra érdemes hívőt a Tanács választja ki a jelöltek közül, és javasolja az Alapító Püspöknek, hogy ő kapja a Díjat.

3. A Tanács öttagú.

4. A Tanács tagjait az Alapító Püspök írásban nevezi ki.

5. A Tanács tagjai maguk közül elnököt választanak, akinek feladata: a) szeptember 15-e után átvenni a jelöléseket a Díjra; b) tartani a kapcsolatot a Díj Alapító Püspökével és a Tanács tagjaival; c) összehívni a Tanács tagjait annyiszor, amennyiszer szükséges és jónak látja; d) az üléseket vezetni és azokon elnökölni; e) a javaslatokat szavazásra bocsátani; f) a Tanács munkájáról beszámolni az Alapító Püspöknek; g) a Tanács döntéséről a díj odaítélésével kapcsolatban értesíteni az Alapító Püspököt; h) ha a Tanács tagjai megfogyatkoznak (akár elhalálozás, akár lemondás folytán), vagy egynél többen akadályoztatva vannak, felkérni az Alapító Püspököt új tag, ill. tagok kinevezésére.

6. Amennyiben az elnök az ülésen nem tud részt venni, meg kell bíznia egy másik tagot az elnökléssel.

7. Amennyiben az elnök akadályoztatva van, az elnöki jogok és kötelességek ipso facto a legidősebb tagra szállnak át.            .

8. A Tanács akkor határozatképes, ha a kinevezett tagok több mint a fele jelen van.

9. A Tanács döntése akkor érvényes, ha a határozatképes tagok több mint a fele megszavazta.

10. A Tanács ülésein minden tagnak joga és kötelessége szabadon kifejteni véleményét, álláspontját, indoklását a jelöltekkel és a Díj odaítélésével kapcsolatban.

11. A Tanács a jelöltekről, különösen az első helyre esélyesekről, és azok munkásságáról a jelölő pap írásos beszámolóján kívül más módon is információt szerezhet és meggyőződhet.

12. A Díj odaítéléséről szóló végső szavazás mindig titkos.

13. Miután a döntés megszületett az elnök, vagy akit ő ezzel megbíz, a Tanács munkájáról, a döntésről, a Díjra érdemes hívő méltatásáról, a Díj odaítélésének indoklásáráról jegyzőkönyvet készít, melyet a döntés idején szavazó minden tag aláír.

14. A döntésről készült jegyzőkönyvet az elnök öt napon belül köteles eljuttatni az Alapító Püspökhöz.

15. A Tanács döntése az Alapító Püspök felé tanácsadó jellegű.

V. A Díj átadása

1. A Díj jutalmazottjáról minden évben az Alapító Püspök szabadon dönt, miután megismerkedett a Tanács döntésével és indoklásával.

2. A Díjat az Alapító Püspök minden évben novemberben, Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepéhez kapcsolódva, nyilvános ünnepség keretében adja át.

Desinged by nagyatosz -- Az oldal az ingyenes NVU webszerkesztő és az ingyenes Artweaver képszerkesztő segítségével  készült -- The page created by FREE SOFTVER -- Az oldal FIREFOXRA optimalizált