pazmaneum 

Társulásunkról

Elérhetőségeink
 A Pázmaneum Polgári Társulás alapszabályzata
 Beszámoló a Pázmaneum tevékenységéről
 2%
 Cieµ a činnosti zdruľenia
 Támogassa Ön is munkánkat!
Kiadványaink

Mária Légió
Képgaléria


Videók

 Videók 
Zenehallgatás

 Zene
Dunaszerdahely
Statisztika

Alapszabály

 

I. fejezet

Alapvető rendelkezések

 

1) 

A Pázmaneum polgári társulás a 83/1990 számú törvény rendelkezései szerint, amely a polgárok társulásáról szól a későbbi előírások értelmében.

 

 

2)

A polgári társulás neve: PÁZMANEUM

 

 

3)

A társulás székhelye:  929 01 Dunaszerdahely, Fő utca 47/22

 

 

4)

A társulás nem meghatározott időtartamra alakult.

5)

A társulás tárgyalási nyelve a magyar.

 

 

 

 

 

 

II. fejezet

A társulás tevékenységének célja

 

A PÁZMANEUM mint polgári társulás (a továbbiakban csak Társulás) a 83/1990 számú törvény rendelkezései szerint alakul meg, amely a polgárok társulásáról szól a későbbi előírások értelmében. Célja az alapvető emberi értékek és a nemzeti identitás megerősítése a keresztény erkölcs szellemében.

Ennek az alapvető célnak az elérése érdekében a Társulás:

-     konferenciákat, zarándoklatokat és találkozókat szervez a vallás, kultúra és művelődés területén és információkat nyújt ezen területeken

-          Együttműködik más társadalmi szervezetekkel és keresztény egyházakkal nemzeti és nemzetközi szinten a közös Európa keretében

-          vallási és történelmi témájú könyveket és folyóiratokat ad ki annak érdekében, hogy a Szlovákiában élő magyar kisebbség identitását erősítse és közreműködjön hagyományainak megőrzésében

-          Pázmány Péter szellemi örökségének értelmében támogatja a Közép-európai nemzetek együttélését a tolerancia, szolidaritás, kölcsönös megértés és szeretet szellemében.

 

III. fejezet

Tagság a Társulásban

 

A.     A Társulás tagja lehet mindenki, aki egyetért az Alapszabállyal, részt akar venni megvalósításában és nem támogat (és a múltban sem támogatott) rasszista, kommunista, fasiszta vagy más erőszakos ideológiát. A tagság önkéntes. Valamely fizikai személynek a Társulás elnökségéhez címzett írásbeli jelentkezésével jön létre a tagsági viszony.

1.  Rendes tag lehet az a fizikai személy, aki

-          egyetért a Társulás alapszabályával és céljaival

-          rendesen fizeti a tagdíjat

2. Pártoló tag lehet mindenki, aki

-     egyetért a Társulás céljaival

-          támogatja a Társulás munkáját

B.     A tagság megszűnik

-          kilépéssel – azon a napon, amikor a tag írásbeli nyilatkozatát kézbesítik az elnökségnek a Társulásból való kilépésről

-          a tag kizárásával, ha megsértette az alapszabályban lefektetett erkölcsi értékeket és előírásokat

-          a tagságból való kitörléssel, amennyiben nem fizeti a tagdíjat

-          a tag halálával

-          a Társulás megszűnésével

IV. fejezet

A tagok jogai és kötelességei

 

A Társulás rendes tagjainak jogai és kötelességei:

-          a 18. életév betöltése után a Társulás szerveibe választhatók és választási joguk van

-          részt vehetnek a Társulás által szervezett rendezvényeken és azokról tájékoztatást kaphatnak

-          lehetőségük van a Társulás tevékenységét illetően javaslatokat és ötleteket adni

-          az Alapszabály rendelkezései alapján részt vehetnek a Társulás döntéseiben

-          a Társulás ügyeit illető szavazásokon jogukban áll részt venni

-          használhatják a Társulás berendezéseit és vagyonát az Alapszabállyal és a Társulás céljaival összhangban

-          becsületesen teljesíteniük kell a rájuk bízott és általuk elfogadott feladatokat

-          rendesen fizetniük kell a tagsági díjakat

-          be kell tartaniuk az Alapszabályt és a Társulás által hozott kötelező határozatokat

-          védeniük kell a szervezet jó hírnevét és gyarapítaniuk kell a vagyonát

A Társulás pártoló tagjainak jogai és kötelességei:

-          részt vehetnek a Társulás által szervezett rendezvényeken

-          lehetőségük van a Társulás tevékenységét illetően javaslatokat és ötleteket adni

-          az Alapszabály rendelkezései alapján részt vehetnek a Társulás döntéseiben

-          használhatják a Társulás berendezéseit és vagyonát az Alapszabállyal és a Társulás céljaival összhangban

-          becsületesen teljesíteniük kell a rájuk bízott és általuk elfogadott feladatokat

-          be kell tartaniuk az Alapszabályt és a Társulás által hozott kötelező határozatokat

-          védeniük kell a szervezet jó hírnevét és gyarapítaniuk kell a vagyonát

 

V. fejezet

A Társulás szervei

 

A Társulás szervei:

1/ Közgyűlés – legfelsőbb szerv

2/ Végrehajtó szervek:

- elnökség

- elnök

- ellenőrző bizottság

 

1/ Közgyűlés

A Társulás legfelsőbb szerve a Közgyűlés.

A Közgyűlés:

a/ dönt a Társulás megalakulásáról és megszűnéséről

b/ jóváhagyja az Alapszabályt, annak módosításait és kiegészítéseit

c/ jóváhagyja a munkatervet és az éves jelentést

d/ jóváhagyja a költségvetést és a gazdálkodásról szóló beszámolót

e/ megválasztja és visszahívhatja a végrehajtó szervek tagjait 4 éves időszakra

A közgyűlésen a Társulás tagjainak van szavazati joguk. A helyi közösségek és klubok ezt a jogukat képviselőiken keresztül gyakorolják.

A Közgyűlés évente legalább egyszer ülésezik. A Közgyűlés rendes ülését az elnökség írásban hívja össze, legalább 15 nappal a megtartása előtt. A gyűlés programját az elnökség állítja össze, de javaslatot tehetnek rá a Társulás tagjai is. A Közgyűlésnek el kell fogadnia és meg kell tárgyalnia ülésén a tagok által javasolt programot, amennyiben a program írásban beadott javaslatát az elnökség legalább 5 nappal a Közgyűlés megtartása előtt megkapja.

Rendkívüli Közgyűlést lehet tartani, ha azt írásban kéri

-          az elnökség két tagja

-          a Közgyűlés tagjainak 1/3-a

-          az ellenőrző bizottság

vagy ha az ellenőrző bizottság erre kötelezi az elnökséget.

A rendkívüli Közgyűlést ebben az esetben az írásbeli kérvény beadásának dátumától számított 30 napon belül meg kell tartani vagy addig a dátumig, amelyet meghatároz az ellenőrző bizottság. A gyűlés időpontját és programját ebben az esetben legalább 8 nappal a kitűzése előtt az érintettek tudtára kell adni.

A közgyűlést összehívhatja az előző közgyűlés határozata is.

A Közgyűlés határozatképes, ha jelen van az össze tagnak több mint a fele. Amennyiben a Közgyűlés nem határozatképes, 1 órányi várakozás után megkezdi működését és határozatképessé válik. A Közgyűlés minden döntésének jóváhagyásához a jelenlevők több mint felének szavazata szükséges. Kivételt képez a Társulás Alapszabályának változtatásáról és a Társulás megszűnéséről szóló szavazás, amelyhez  2/3-os többség kell. A szavazás a többség kérésének megfelelően lehet nyílt vagy titkos. Minden tag 1 szavazattal rendelkezik.

 

2/ A Társulás végrehajtó szervei

 

a)      Elnökség

-     5 tagból áll, akiket 4 évre választanak. Tagjai közül az Elnökség elnököt választ, aki egyben a Társulás statutáris képviselője.

-          Rendezvényeket szervez a Társulás céljaival összhangban

-          új tagokat vesz fel írásbeli jelentkezés alapján

-          tudomásul veszi a tagságból való kilépést és a Társulás Alapszabályának megfelelően kizárhat a tagságból

-          két közgyűlés közti időszakban irányítja a szervezet tevékenységét és jogkörének keretében döntéseket hoz

-          szükség szerint ül össze, legalább 4-szer évente

-          az Elnökséget 10 napon belül össze kell hívni, amennyiben ezt kéri annak két tagja, vagy az Ellenőrző Bizottság

-          döntést hoz az alkalmazottak felvételéről, elbocsátásáról vagy jutalmazásáról, ezt a jogkörét azonban átruházhatja a Társulás elnökére

-          meghatározza a tagdíj összegét

-          valamely tisztségviselőjének vagy az Ellenőrző Bizottság valamely tagjának lemondása esetén kooptálhat 2 tagot az Elnökségbe és 1 tagot az Ellenőrző Bizottságba a következő rendes közgyűlés időpontjáig. Több tag lemondása esetén össze kell hívni a közgyűlést pótválasztás megtartásának céljából.

-          Határozatképes, ha ülésén jelen van a tagság létszámának több mint fele

-          Határozatait a szavazatok egyszerű többségével hozza

-          Az elnökség üléseit az elnök hívhatja össze, tartós távolléte vagy ellenállása esetén pedig az alelnök

-          Az elnökség nevében az elnök vagy az alelnök járhat el, úgy, hogy a pecséthez csatolja aláírását

-          Az elnök távollétének esetén az elnökség határozatával átruházhatja annak jogkörét az elnökség valamelyik tagjára

b)      Elnök

-          A Társulás statutáris képviselője, aki külső fórumon képviseli a Társulást, irányítja tevékenységét és eljár a Társulás nevében

-          Összehívja és irányítja az elnökség üléseit

c)      Ellenőrző Bizottság

-          Ellenőrzi a Társulás gazdálkodását

-          Figyelmezteti a Társulás szerveit a hiányosságokra és intézkedéseket javasol azok kiküszöbölésére

-          Ellenőrzi az alapszabály és a belső előírások betartását

-          Munkatervet állit össze és annak alapján irányítja tevékenységét

-          Jogosult javasolni az elnökség rendkívüli ülésének illetve a rendkívüli közgyűlésnek az összehívását

-          Jogosult részt venni tagjai révén az elnökség ülésén

-          Jogosult betekinteni a Társulás bármilyen okmányába

-          3 tagja van, akiket a közgyűlés  4 évre választ meg, saját tagjai közül választja meg az elnökét

-          az ellenőrző bizottságban betöltött tagság összeférhetetlen a Társulás más szerveiben való tagsággal

-          tevékenységéért a közgyűlésnek tartozik felelősséggel

 

VI. fejezet

A gazdálkodás alapjai

 

1. A Társulás vagyonának forrásai:  

                                   tagdíjak

                                   bevételek saját publikációs és kiadói tevékenységéből

                                   fizikai és jogi személyek adományai

                                   támogatás jogi személyektől

                                   kölcsönök, hitelek, kamatok.

2. A pénzügyi eszközök bankszámlán kerülnek elhelyezésre. A tartós értéket képező tárgyakat a leltárkönyvben tüntetik fel. A meghatározott célú hozzájárulásokat és adományokat, amelyek fizikai és jogi személyektől vagy más szubjektumoktól származnak, külön listán kell vezetni. A vagyon leltározása évente egyszer végzendő a naptári év végén és a gazdasági felelős tisztségének átadásánál.

 

3. A Társulás vagyonát a Társulás küldetésének és céljainak megvalósítására valamint a Társulás és annak szervei tevékenységének biztosítására lehet felhasználni.

 

 

4. A Társulás céljainak elérése érdekében vállalkozói tevékenységből származó vagyont is képezhet, összhangban az érvényes jogi előírásokkal.

 

 

VII. fejezet

A Társulás megszűnése

 

A Társulás megszűnéséről a Társulás közgyűlése dönt.

A közgyűlés dönthet a Társulás megszűnéséről más Társulással való egyesülés révén.

Egyesülés esetén a Társulás vagyona átszáll arra a Társulásra, amellyel a szervezet egyesült.

Amennyiben a közgyűlés a szervezet megszüntetéséről dönt, likvidátort nevez ki. A likvidátor először kiegyenlíti az adósságokat és a kötelezettségeket, majd a likvidációs maradékkal a legfelsőbb szerv döntése alapján jár el.

A Társulás megszűnését a likvidáció befejezése után 15 napon belül jelenteni kell a SZK Belügyminisztériumának.

 

VIII. fejezet

Átmeneti és zárórendelkezések

 

1.

Az első taggyűlés összehívásáig az elnökség jogköreit arányos módon a Társulás előkészítő bizottsága gyakorolja, amely főként a Társulás rendes tagjainak felvételéről dönt. Az előkészítő bizottság elnöke az első taggyűlést legkésőbb a Társulás bejegyzésétől számított 1 éven belül hívja össze.

 

 

2.

A Társulás tevékenységének gyakorlását belső irányelvek szabályozzák, amelyeket a közgyűlés illetve az elnökség hagy jóvá. A Társulás a 83/1990 számú törvény rendelkezései szerint alakul meg, amely a polgárok társulásáról szól a későbbi előírások értelmében, a Szlovák Köztársaság Belügyminisztériuma által történt bejegyzése napján.

 

Jóváhagyta a Szlovák Köztársaság Belügyminisztériuma, Pozsonyban, 2005. 8. 31-én

/fordítás – munkapéldány/


A Vatikán honlapja
Magyar Katolikus Egyház
Szlovák Katolikus Egyház
Vatikáni figyelő
Mária Rádió
Magyar Kurír
Szent Korona Lovagrend
Szent Korona Rádió
Desinged by nagyatosz -- Az oldal az ingyenes NVU webszerkesztő és az ingyenes Artweaver képszerkesztő segítségével  készült -- The page created by FREE SOFTVER -- Az oldal FIREFOXRA optimalizált