pazmaneum 

Társulásunkról

Elérhetőségeink
 A Pázmaneum Polgári Társulás alapszabályzata
 Beszámoló a Pázmaneum tevékenységéről
 2%
 Cieµ a činnosti zdruľenia
 Támogassa Ön is munkánkat!
Kiadványaink

Mária Légió
Képgaléria


Videók

 Videók 
Zenehallgatás

 Zene
Dunaszerdahely
Statisztika
Mária Légió

A Mária Légió a Katolikus Egyház – világiakból álló – apostoli mozgalma, amely több mint nyolcvan éve terjedt el az egész világon. E mozgalom tagjai személyes elkötelezettséget éreznek arra, hogy a hitet a Mária-tisztelet terjesztése vagy felébresztése által gyarapítsák, vagy újra felkeltsék. A Légió alapgondolata: egységben Máriával az Úr Jézushoz és az Istenanyától függve munkálkodni.

1. A Mária Légió alapítása

A Mária Légió –amelyet Frank Duff ír katolikus testvér Dublinban alapított 1921. szeptember 7-én –s azoknak a katolikusoknak a közössége, akik az Egyház jóváhagyásával és a Szeplőtelenül Fogantatott Szűz hatalmas vezetése alatt harci csoportba tömörülnek, mert részt akarnak vállalni abban a harcban, amelyet az Egyház minden időben folytat e világ gonosz erőivel szemben. Mária, minden kegyelem közvetítője szép, mint a Hold, fénylő, mint a Nap, és a sátánnak és a hatalma alatt állóknak –félelmetes, mint a harcra kész sereg. –A légiósok azt remélik, hogy hűségük, erényeik és bátorságuk révén méltónak bizonyulnak Mennyei Királynőjükhöz. A Légiót ezért egy hadsereg mintájára szervezték meg, melynek példaképe különösen az ősi Róma hadserege; innét vannak az elnevezések is. A Mária Légió serege és fegyverei azonban nem e világból valók. A mozgalom –a kontinensek számos országában –a Katolikus Egyház nagyon sok egyházmegyéjében, egyházközségében jelen van.

2. A Légiós mozgalom hívatása

XI. Piusz pápától kezdve minden pápa méltatja és támogatja a Légiót. II. János Pál Szentatyánk buzdítása a Légió hivatásáról:

  1. kovásznak lenni, melynek gyakorlásában a légiós tagoknak hitet kell szítani és életükben a személyes megszentelődésre kell törekedni. Ez kétségkívül magas és nehezen megvalósítható eszmény. Ma azonban az Egyház –a II. Vatikánum által –minden világi keresztényt erre az eszményre hív, buzdítva őket, hogy a szent élet tanúságtételével, önmegtagadással, szeretetszolgálattal osztozzanak Krisztus királyi papságában; éljenek a világban a hit, a remény és a szeretet ragyogásában, amint a lélek a testünkben;

  2. összekötő kapcsot alkotni a papság és a hívek között;

  3. Mária lelkületével és szerető gondoskodásával végezni az apostoli munkát. A légiós tag apostoli munkája arra irányul, hogy az emberek a Szűzanya iránti szeretet által jobban megismerjék és megszeressék a Fiút, az Úr Jézust, aki az Út, az Igazság és az Élet. A Szűzanya személyesen is részt vesz a megváltás tervében és mi légiósok az Ő lelkületével és szerető gondoskodásával szeretnénk eljutni –szolgálatunkkal –minden emberhez, hisz minden ember Krisztus képmása.

3. A Mária Légió hierarchiája

A Mária Légió legkisebb szervezeti egysége az imacsoport, amelyet a latin Praesidium szóval jelölnek. Két vagy több Praesidium irányítására, felügyeletére Curia nevű vezető testület létesül. A Curiákat a Comitium irányító testülete fogja össze. Az önállóan működő praesidiumok, a Curiák és a Comitiumok központi vezető testülete a Régia. A Kárpátmedencében létesült szervezetek jelentős része a Magyar Mária Régia irányítása alatt működik. A Magyar Mária Régia a bécsi Senátushoz, az pedig az írországi Conciliumhoz tartozik (Dublin –Concilium Legionis Mariae). A Magyar Mária Régia –a Máriatisztelet elmélyítésében, terjesztésében 2004. évtől –együttműködik a Magyar Máriás Papi Mozgalommal. A Mária Légió szervezeteinek tevékenységét Kézikönyv megnevezéssel és formában –szabályzat írja elő. A Praesidiumnak lelki vezetője és tisztségviselői vannak A Praesidium tagjai által megválasztott tisztségviselőket a Curia erősíti meg (elnök, elnökhelyettes, írnok és pénztáros). A Praesidiumnak tekintélye van minden tagja előtt, és fel van hatalmazva, hogy munkájukat ellenőrizze. A Curiák és Comitiumok tisztségviselőit az elöljáró vezető testületek nevezik ki.


Információk és kapcsolatok a Mária Légióról:
Legio Mariae
P.O.Box 4
SK-937 01 ®eliezovce (Zselíz)
Tel.: +421(0)905-831664
e-amil: ml.zseliz@post.sk

Desinged by nagyatosz -- Az oldal az ingyenes NVU webszerkesztő és az ingyenes Artweaver képszerkesztő segítségével  készült -- The page created by FREE SOFTVER -- Az oldal FIREFOXRA optimalizált