Társulásunkról

Alapszabály

I. fejezet

Alapvető rendelkezések

1) A Pázmaneum polgári társulás a 83/1990 számú törvény rendelkezései szerint, amely a polgárok társulásáról szól a későbbi előírások értelmében.

2) A polgári társulás neve: PÁZMANEUM

3) A társulás székhelye:  929 01 Dunaszerdahely, Fő utca 47/22

4) A társulás nem meghatározott időtartamra alakult.

5) A társulás tárgyalási nyelve a magyar.

II. fejezet

A társulás tevékenységének célja

A PÁZMANEUM mint polgári társulás (a továbbiakban csak Társulás) a 83/1990 számú törvény rendelkezései szerint alakul meg, amely a polgárok társulásáról szól a későbbi előírások értelmében. Célja az alapvető emberi értékek és a nemzeti identitás megerősítése a keresztény erkölcs szellemében.

Ennek az alapvető célnak az elérése érdekében a Társulás:

– konferenciákat, zarándoklatokat és találkozókat szervez a vallás, kultúra és művelődés területén és információkat nyújt ezen területeken

– Együttműködik más társadalmi szervezetekkel és keresztény egyházakkal nemzeti és nemzetközi szinten a közös Európa keretében

– vallási és történelmi témájú könyveket és folyóiratokat ad ki annak érdekében, hogy a Szlovákiában élő magyar kisebbség identitását erősítse és közreműködjön hagyományainak megőrzésében

– Pázmány Péter szellemi örökségének értelmében támogatja a Közép-európai nemzetek együttélését a tolerancia, szolidaritás, kölcsönös megértés és szeretet szellemében.

III. fejezet

Tagság a Társulásban

A.     A Társulás tagja lehet mindenki, aki egyetért az Alapszabállyal, részt akar venni megvalósításában és nem támogat (és a múltban sem támogatott) rasszista, kommunista, fasiszta vagy más erőszakos ideológiát. A tagság önkéntes. Valamely fizikai személynek a Társulás elnökségéhez címzett írásbeli jelentkezésével jön létre a tagsági viszony.

1.  Rendes tag lehet az a fizikai személy, aki

– egyetért a Társulás alapszabályával és céljaival

– rendesen fizeti a tagdíjat

2. Pártoló tag lehet mindenki, aki

–  egyetért a Társulás céljaival

–  támogatja a Társulás munkáját

B.     A tagság megszűnik

–          kilépéssel – azon a napon, amikor a tag írásbeli nyilatkozatát kézbesítik az elnökségnek a Társulásból való kilépésről

–          a tag kizárásával, ha megsértette az alapszabályban lefektetett erkölcsi értékeket és előírásokat

–          a tagságból való kitörléssel, amennyiben nem fizeti a tagdíjat

–          a tag halálával

–          a Társulás megszűnésével

IV. fejezet

A tagok jogai és kötelességei

A Társulás rendes tagjainak jogai és kötelességei:

–          a 18. életév betöltése után a Társulás szerveibe választhatók és választási joguk van

–          részt vehetnek a Társulás által szervezett rendezvényeken és azokról tájékoztatást kaphatnak

–          lehetőségük van a Társulás tevékenységét illetően javaslatokat és ötleteket adni

–          az Alapszabály rendelkezései alapján részt vehetnek a Társulás döntéseiben

–          a Társulás ügyeit illető szavazásokon jogukban áll részt venni

–          használhatják a Társulás berendezéseit és vagyonát az Alapszabállyal és a Társulás céljaival összhangban

–          becsületesen teljesíteniük kell a rájuk bízott és általuk elfogadott feladatokat

–          rendesen fizetniük kell a tagsági díjakat

–          be kell tartaniuk az Alapszabályt és a Társulás által hozott kötelező határozatokat

–          védeniük kell a szervezet jó hírnevét és gyarapítaniuk kell a vagyonát

A Társulás pártoló tagjainak jogai és kötelességei:

–          részt vehetnek a Társulás által szervezett rendezvényeken

–          lehetőségük van a Társulás tevékenységét illetően javaslatokat és ötleteket adni

–          az Alapszabály rendelkezései alapján részt vehetnek a Társulás döntéseiben

–          használhatják a Társulás berendezéseit és vagyonát az Alapszabállyal és a Társulás céljaival összhangban

–          becsületesen teljesíteniük kell a rájuk bízott és általuk elfogadott feladatokat

–          be kell tartaniuk az Alapszabályt és a Társulás által hozott kötelező határozatokat

–          védeniük kell a szervezet jó hírnevét és gyarapítaniuk kell a vagyonát

V. fejezet

A Társulás szervei

A Társulás szervei:

1/ Közgyűlés – legfelsőbb szerv

2/ Végrehajtó szervek:

– elnökség

– elnök

– ellenőrző bizottság

1/ Közgyűlés

A Társulás legfelsőbb szerve a Közgyűlés.

A Közgyűlés:

a/ dönt a Társulás megalakulásáról és megszűnéséről

b/ jóváhagyja az Alapszabályt, annak módosításait és kiegészítéseit

c/ jóváhagyja a munkatervet és az éves jelentést

d/ jóváhagyja a költségvetést és a gazdálkodásról szóló beszámolót

e/ megválasztja és visszahívhatja a végrehajtó szervek tagjait 4 éves időszakra

A közgyűlésen a Társulás tagjainak van szavazati joguk. A helyi közösségek és klubok ezt a jogukat képviselőiken keresztül gyakorolják.

A Közgyűlés évente legalább egyszer ülésezik. A Közgyűlés rendes ülését az elnökség írásban hívja össze, legalább 15 nappal a megtartása előtt. A gyűlés programját az elnökség állítja össze, de javaslatot tehetnek rá a Társulás tagjai is. A Közgyűlésnek el kell fogadnia és meg kell tárgyalnia ülésén a tagok által javasolt programot, amennyiben a program írásban beadott javaslatát az elnökség legalább 5 nappal a Közgyűlés megtartása előtt megkapja.

Rendkívüli Közgyűlést lehet tartani, ha azt írásban kéri

–          az elnökség két tagja

–          a Közgyűlés tagjainak 1/3-a

–          az ellenőrző bizottság

vagy ha az ellenőrző bizottság erre kötelezi az elnökséget.

A rendkívüli Közgyűlést ebben az esetben az írásbeli kérvény beadásának dátumától számított 30 napon belül meg kell tartani vagy addig a dátumig, amelyet meghatároz az ellenőrző bizottság. A gyűlés időpontját és programját ebben az esetben legalább 8 nappal a kitűzése előtt az érintettek tudtára kell adni.

A közgyűlést összehívhatja az előző közgyűlés határozata is.

A Közgyűlés határozatképes, ha jelen van az össze tagnak több mint a fele. Amennyiben a Közgyűlés nem határozatképes, 1 órányi várakozás után megkezdi működését és határozatképessé válik. A Közgyűlés minden döntésének jóváhagyásához a jelenlevők több mint felének szavazata szükséges. Kivételt képez a Társulás Alapszabályának változtatásáról és a Társulás megszűnéséről szóló szavazás, amelyhez  2/3-os többség kell. A szavazás a többség kérésének megfelelően lehet nyílt vagy titkos. Minden tag 1 szavazattal rendelkezik.

2/ A Társulás végrehajtó szervei

a)      Elnökség

–     5 tagból áll, akiket 4 évre választanak. Tagjai közül az Elnökség elnököt választ, aki egyben a Társulás statutáris képviselője.

–          Rendezvényeket szervez a Társulás céljaival összhangban

–          új tagokat vesz fel írásbeli jelentkezés alapján

–          tudomásul veszi a tagságból való kilépést és a Társulás Alapszabályának megfelelően kizárhat a tagságból

–          két közgyűlés közti időszakban irányítja a szervezet tevékenységét és jogkörének keretében döntéseket hoz

–          szükség szerint ül össze, legalább 4-szer évente

–          az Elnökséget 10 napon belül össze kell hívni, amennyiben ezt kéri annak két tagja, vagy az Ellenőrző Bizottság

–          döntést hoz az alkalmazottak felvételéről, elbocsátásáról vagy jutalmazásáról, ezt a jogkörét azonban átruházhatja a Társulás elnökére

–          meghatározza a tagdíj összegét

–          valamely tisztségviselőjének vagy az Ellenőrző Bizottság valamely tagjának lemondása esetén kooptálhat 2 tagot az Elnökségbe és 1 tagot az Ellenőrző Bizottságba a következő rendes közgyűlés időpontjáig. Több tag lemondása esetén össze kell hívni a közgyűlést pótválasztás megtartásának céljából.

–          Határozatképes, ha ülésén jelen van a tagság létszámának több mint fele

–          Határozatait a szavazatok egyszerű többségével hozza

–          Az elnökség üléseit az elnök hívhatja össze, tartós távolléte vagy ellenállása esetén pedig az alelnök

–          Az elnökség nevében az elnök vagy az alelnök járhat el, úgy, hogy a pecséthez csatolja aláírását

–          Az elnök távollétének esetén az elnökség határozatával átruházhatja annak jogkörét az elnökség valamelyik tagjára

b)      Elnök

–          A Társulás statutáris képviselője, aki külső fórumon képviseli a Társulást, irányítja tevékenységét és eljár a Társulás nevében

–          Összehívja és irányítja az elnökség üléseit

c)      Ellenőrző Bizottság

–          Ellenőrzi a Társulás gazdálkodását

–          Figyelmezteti a Társulás szerveit a hiányosságokra és intézkedéseket javasol azok kiküszöbölésére

–          Ellenőrzi az alapszabály és a belső előírások betartását

–          Munkatervet állit össze és annak alapján irányítja tevékenységét

–          Jogosult javasolni az elnökség rendkívüli ülésének illetve a rendkívüli közgyűlésnek az összehívását

–          Jogosult részt venni tagjai révén az elnökség ülésén

–          Jogosult betekinteni a Társulás bármilyen okmányába

–          3 tagja van, akiket a közgyűlés  4 évre választ meg, saját tagjai közül választja meg az elnökét

–          az ellenőrző bizottságban betöltött tagság összeférhetetlen a Társulás más szerveiben való tagsággal

–          tevékenységéért a közgyűlésnek tartozik felelősséggel

VI. fejezet

A gazdálkodás alapjai

1. A Társulás vagyonának forrásai:

tagdíjak

bevételek saját publikációs és kiadói tevékenységéből

fizikai és jogi személyek adományai

támogatás jogi személyektől

kölcsönök, hitelek, kamatok.

2. A pénzügyi eszközök bankszámlán kerülnek elhelyezésre. A tartós értéket képező tárgyakat a leltárkönyvben tüntetik fel. A meghatározott célú hozzájárulásokat és adományokat, amelyek fizikai és jogi személyektől vagy más szubjektumoktól származnak, külön listán kell vezetni. A vagyon leltározása évente egyszer végzendő a naptári év végén és a gazdasági felelős tisztségének átadásánál.

3. A Társulás vagyonát a Társulás küldetésének és céljainak megvalósítására valamint a Társulás és annak szervei tevékenységének biztosítására lehet felhasználni.

4. A Társulás céljainak elérése érdekében vállalkozói tevékenységből származó vagyont is képezhet, összhangban az érvényes jogi előírásokkal.

VII. fejezet

A Társulás megszűnése

A Társulás megszűnéséről a Társulás közgyűlése dönt.

A közgyűlés dönthet a Társulás megszűnéséről más Társulással való egyesülés révén.

Egyesülés esetén a Társulás vagyona átszáll arra a Társulásra, amellyel a szervezet egyesült.

Amennyiben a közgyűlés a szervezet megszüntetéséről dönt, likvidátort nevez ki. A likvidátor először kiegyenlíti az adósságokat és a kötelezettségeket, majd a likvidációs maradékkal a legfelsőbb szerv döntése alapján jár el.

A Társulás megszűnését a likvidáció befejezése után 15 napon belül jelenteni kell a SZK Belügyminisztériumának.

VIII. fejezet

Átmeneti és zárórendelkezések

1.

Az első taggyűlés összehívásáig az elnökség jogköreit arányos módon a Társulás előkészítő bizottsága gyakorolja, amely főként a Társulás rendes tagjainak felvételéről dönt. Az előkészítő bizottság elnöke az első taggyűlést legkésőbb a Társulás bejegyzésétől számított 1 éven belül hívja össze.

2.

A Társulás tevékenységének gyakorlását belső irányelvek szabályozzák, amelyeket a közgyűlés illetve az elnökség hagy jóvá. A Társulás a 83/1990 számú törvény rendelkezései szerint alakul meg, amely a polgárok társulásáról szól a későbbi előírások értelmében, a Szlovák Köztársaság Belügyminisztériuma által történt bejegyzése napján.

Jóváhagyta a Szlovák Köztársaság Belügyminisztériuma, Pozsonyban, 2005. 8. 31-én

Stanovy

 

Článok I.

Základné ustanovenia

1) Pázmaneum je občianskym združením podľa zákona číslo 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.

2) Názov občianskeho združenia: PÁZMANEUM

3) Sídlo združenia: 929 01 Dunajská Streda, Hlavná u. 47/22

4) Združenie sa zakladá na dobu neurčitú.

5) Rokovacím jazykom združenia je maďarský jazyk.

Článok II.

Cieľ činnosti združenia

PÁZMANEUM ako občianske združenie /ďalej len: Združenie/ sa zakladá v zmysle ustanovení zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov za účelom upevnenia základných ľudských hodnôt a národnej identity v duchu kresťanskej morálky.

K dosiahnutiu tohto základného cieľa Združenie:

– usporiada konferencie, prednášky, púte a stretnutia v oblastiach náboženstva, kultúry a vzdelávania a poskytuje informácie v týchto oblastiach

– spolupracuje inými spoločenskými organizáciami a kresťanskými cirkvami na úrovni národnej a medzinárodnej v rámci spoločnej Európy

– vydáva knihy a časopisy s náboženskou a historickou tematikou za účelom posilnenia identity maďarskej menšiny na Slovensku a zachovania tradícií

– v zmysle duchovného dedičstva Pétera Pázmánya podporuje spolunažívanie národov Strednej Európy v duchu tolerancie, solidarity, vzájomného porozumenia a lásky

Článok III

Členstvo v združení

A. Členom združenia sa môže stať každý, kto súhlasí so Stanovami združenia, chce sa podieľať na ich realizácii a nepresadzuje /a ani v minulosti nepodporoval/ rasistické, komunistické, fašistické alebo iné násilné ideológie. Členstvo je dobrovoľné. Vzniká zaevidovaním písomnej prihlášky fyzickej osoby adresovanej predsedníctvu združenia.

1. Riadnym členom môže byť fyzická osoba, ktorá

– súhlasí so stanovami a s cieľmi združenia

– riadne platí členský príspevok

2. Sympatizujúcim členom môže byť každý, kto

– súhlasí s cieľmi združenia

– podporuje jeho prácu

B. Členstvo zaniká

– vystúpením – členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena predsedníctvu o vystúpení zo združenia

– vylúčením člena pre porušenie mravných hodnôt a predpisov ustanovení Stanov združenia

– vymazaním z členstva pre neplatenie členského príspevku

– smrťou člena

– zánikom združenia

Článok IV

Práva a povinnosti členov

Práva a povinnosti riadnych členov združenia:

– po dovršení 18 rokov voliť a byť volení do orgánov združenia

– zúčastniť sa na akciach združenia a byť informovaný o nich

– podávať návrhy a podnety k činnosti združenia

– podľa ustanovení Stanov zúčastniť sa pri rozhodnutiach združenia

– zúčastniť sa hlasovania o záležitostiach združenia

– využívať zariadenia a majetok združenia v súlade so Stanovami a cieľmi združenia

– svedomite plniť na nich kladené a nimi prijaté úlohy

– riadne platiť členské príspevky

– dodržiavať Stanovy a záväzné uznesenia združenia

– chrániť dobré meno organizácie a zveľaďovať jej majetok

Práva a povinnosti sympatizujúcich členov združenia:

– zúčastniť sa na akciach združenia

– podávať návrhy a podnety k činnosti združenia

– podľa ustanovení Stanov zúčastniť sa pri rozhodnutiach združenia

– využívať zariadenia a majetok združenia v súlade so Stanovami a cieľmi združenia

– svedomite plniť na nich kladené a nimi prijaté úlohy

– dodržiavať Stanovy a záväzné uznesenia združenia

– chrániť dobré meno organizácie a zveľaďovať jej majetok

Článok V

Orgány združenia

Orgánmi združenia sú:

1/ Valné zhromaždenie – najvyšší orgán

2/ Výkonné orgány

– predsedníctvo

– predseda

– revízna komisia

1/ Valné zhromaždenie

Najvyšším orgánom združenia je Valné zhromaždenie .

Valné zhromaždenie:

a/ rozhoduje o vzniku, zániku združenia

b/ schvaľuje stanovy, ich zmeny a doplnky

c/ schvaľuje plán činnosti a výročnú správu

d/ schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení

e/ volí a odvoláva členov výkonných orgánov združenia na štvorročné obdobie

Hlasovacie právo na valnom zhromaždení majú členovia združenia. Miestne spoločenstvá a kluby toto právo majú cez svojich zástupcov.

Valné zhromaždenie sa schádza najmenej raz za rok. Riadne zasadnutie valného zhromaždenia zvolá predsedníctvo písomne, najmenej 15 dní pred jeho konaním. Program rokovania zostavuje predsedníctvo, môžu ho však navrhnúť aj členovia združenia. Valné zhromaždenie musí prijať a na svojom zasadnutí prejednať členmi navrhnutý program, ak prísomný návrh programu dôjde predsedníctvu najneskôr 5 dní pred uskutočnením valného zhromaždenia.

Mimoriadne valné zhromaždenie sa zvoláva ak o to písomne požiadajú

– dvaja členovia predsedníctva

– 1/3 členov valného zhromaždenia

– revízna komisia

alebo ak správna rada k tomu zaviaže predsedníctvo

Mimoriadne valné zhromaždenie sa v tomto prípade zvoláva do 30 dní po obdržaní písomnej žiadosti, resp. k dátumu, čo určuje správna rada. Termín a program rokovania v tomto prípade treba oznámiť aspoň 8 dní pred jeho vytýčením.

Valné zhromaždenie môže byť zvolané aj uznesením predchádzajúceho valného zhromaždenia.

Valné zhromaždenia je uznášaniaschopné, ak je na ňom prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jeho členov. Ak valné zhromaždenie nie je uznášniaschopné po 1 hodine čakania zahajuje svoju činnosť a stáva sa uznášaniaschopným. K schváleniu každého rozhodnutia valného zhromaždenia je potrebná nadpolovičná väčšina prítomných. Výnimku tvoria hlasovania o zmene Stanov a o zániku združenia, kde je potrebná 2/3 väčšina. Hlasovanie v zmysle požiadavky väčšiny môže byť verejné alebo tajné. Každému členovi prináleži jeden hlas.

2/ Výkonné orgány združenia

a) Predsedníctvo

– pozostáva z piatich členov, ktoré sú volené na štvorročné obdobie, spomedzi svojich členov si volí predsedu, ktorý je zároveň i štatutárnym zástupcom združenia

– usporiada podujatia v súlade s cieľmi združenia

– prijíma nových členov na základe písomnej prihlášky

– berie na vedomie vystúpenie z členstva a v zmysle Stanov združenia vylučuje z členstva

– medzi dvoma valnými zhromaždeniami riadi činnosť organizácie a v rámci svojej právomoci prijíma rozhodnutia

– zasadá podľa potreby najmenej však štyrikrát ročne

– predsedníctvo musí byť zvolené do 10 dní, ak o to písomne požiadajú dvaja členovia predsedníctva alebo na podnet revíznej komisií či správnej rade

– rozhoduje o prípadnom prijímaní, prepustení a odmeňovaní pracovníkov, toto právo však môže delegovať predsedovi združenia

– určuje výšku členských príspevkov

– v prípade odstúpenia niektorého funkcionára zo svojich radov, resp. z radov revíznej komisií môže kooptovať 2 členov do predsedníctva a 1 člena do revíznej komisií do termínu konania riadneho valného zhromaždenia. Ak dôjde k odstúpeniu viacerých členov treba zvolať Valné zhromaždenie za účelom doplňujúcich volieb

– je uznášania schopné ak sa na jeho zasadnutí zúčastní nadpolovičná väčšina svojich členov

– uznesenia prijíma nadpolovičnou väčšinou hlasov

– zasadnutie predsedníctva zvoláva predseda, v prípade jeho dlhodobej neprítomnosti resp. nevôli podpredseda

– v mene predsedníctva koná predseda alebo podpredseda samostatne tak, že k odtlačku pečiatky pripojí svoj podpis

– v prípade neprítomnosti predsedu môže predsedníctvo svojím uznesením previesť oprávnenia predsedu na niektorého zo svojich členov

b) Predseda

– je štatutárnym orgánom združenia, ktorý zastupuje združenie navonok, riadi jeho činnosť a koná v mene združenia

– zvoláva a riadi zasadnutia predsedníctva

c) Revízna komisia

– kontroluje hospodárenie združenia

– upozorňuje orgány na nedostatky a navrhuje opatrenia na ich odstránenie

– kontroluje dodržiavanie stanov a vnútorných predpisov

– zostavuje vlastný plán práce a podľa neho riadi svoju činnosť

– je oprávnená navrhnúť zvolanie mimoriadneho zasadnutia predsedníctva, resp. valného zhromaždenia

– je oprávnená zúčastniť sa prostredníctvom svojich členov na rokovaní predsedníctva

– je oprávnená nahliadnuť do akéhokoľvek dokladu združenia

– má troch členov, ktoré sú zvolené valným zhromaždením na štvorročné obdobie, a z radov svojich členov zvolí predsedu

– členstvo v revíznej komisií je nezlučiteľné členstvom v iných orgánoch združenia

– za svoju činnosť zodpovedá valnému zhromaždeniu

Článok VI

Zásady hospodárenia

1. Zdrojmi majetku Združenia sú:

členské príspevky

príjmy z vlastnej publikačnej a vydavateľskej činnosti

dary od fyzických a právnických osôb

dotácie od právnických osôb

pôžičky, úvery a úroky.

2. Finančné prostriedky sa ukladajú na účet v peňažnom ústave. Veci trvalej hodnoty sa evidujú v inventárnej knihe. Účelové príspevky a dary fyzických a právnických osôb alebo iných subjektov sa evidujú na osobitnom zozname. Inventarizácia majetku sa vykonáva raz ročne ku koncu kalendárneho roka a pri odovzdávaní funkcie hospodára.

3. Majetok Združenia sa využíva na realizáciu poslania a cieľov Združenia a na zabezpečenie činnosti Združenia a jeho orgánov.

4. Združenie na plnenie svojich cieľov môže vytvárať aj majetok z podnikateľskej činnosti, v súlade s platnými právnymi predpismi.

Článok VII

Zánik združenia

O zániku združenia rozhoduje valné zhromaždenia združenia.

Valné zhromaždenie môže rozhodnúť o zániku organizácie zlúčením organizácie s iným združením.

Pri zlúčení prejde majetok združenia na združenie, s ktorou sa organizácia zlúčila.

Ak valné zhromaždenie rozhodne o zrušení organizácie, vymenuje likvidátora. Likvidátor najskôr vyrovná všetky dlhy a záväzky a s likvidačným zostatkom naloží podľa rozhodnutia najvyššieho orgánu.

Zánik združenia treba oznámiť do 15 dní po ukončení likvidácie Ministerstvu vnútra SR.

Článok VIII

Prechodné a záverečné ustanovenia

1. Do zvolania prvého zasadnutia členskej schôdze právomoc predsedníctva primeraným spôsobom vykonáva prípravný výbor Združenia, najmä rozhoduje o prijatí riadnych členov Združenia. Predseda prípravného výboru na základe rozhodnutia prípravného výboru zvolá prvé zasadnutie členskej chôdze najneskôr do jedného roka odo dňa registrácie Združenia.

2. Výkon činnosti združenia upravujú vnútorné smernice, ktoré schvaľuje valné zhromaždenie, resp. predsedníctvo. Združenie, v súlade s ustanoveniami zákona číslo 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, vzniká dňom registrácie na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.

V Dunajskej Strede, dňa 15.8.2005

2011. 02. 03.|