Szent László emlékmise Nyitrán

A Szent László emlékmisék szervezője Maga Ferenc írását közöljük az alábbiakban.

Zarándokoljunk Nyitrára, Szent László királyunk égi születési helyére, és onnan hozzuk otthonainkba a Szent László Láng fényét és melegét!

 

Szent László lovagkirályunk 1095. július 29-én, Nyitrán adta vissza lelkét Teremtőjének. Szent királyunk égi születésnapja alkalmából ebben az évben már XIV. alkalommal kerül sor a hagyománnyá vált nyitrai ünnepi Szent László emlékmise bemutatására.

Az idei Szent László-évben az ünnepi szentmise különlegessége lesz, hogy azt Győr városa Szent László tiszteletének lelkülete fogja áthatni.

Ugyanis a Zoboralján is gyakorta népdalokat gyűjtő Jáki Sándor Teodóz OSB (*1929–†2013), a „csángók apostola”, népdal- és népénekkutató, győri bencés szerzetes paptanár, aki egyben keresztény magyarságtudatot erősítő missziót is folytatott, szorgalmazta Szent László király égi születésnapján és annak helyén, Nyitrán rendszeres Szent László emlékmisék bemutatását. Az első ilyen szentmisét a zoboraljaiak kitartó szervező munkájának köszönhetően Teodóz és Licskó Bálint atyák 2014. július 30-án, pénteken a nyitrai Piaristák Szent László Templomában mutathatták be.

Maga Ferencnek, a Zoboraljai Szent László Hagyományőrző Egylet elnökének valamint segítőinek lelkes és fáradhatatlan szervező munkáját dicséri, azóta minden évben hogy július 29-éhez legközelebbi pénteki napon, 15 órai kezdettel kerül sor az ünnepi szentmisére a már említett nyitrai Piaristák Szent László Templomában vagy a nyitrai vár Szent Emmerám Katedrálisban.

A hagyomány idén is folytatódik, hiszen az idei nyitrai Szent László emlékmise 2017. július 28-án, pénteken 15 órai kezdettel lesz bemutatva – a nyitrai várban – a Szent Emmerám Székesegyházban. A szentmise további győri vonatkozása, hogy azt a felvidéki magyar családokért dr. Veres András, győri megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke celebrálja. Köszöntőt mond Ft. Gyurcsó Zoltán vikárius, a Nyitrai Egyházmegye magyar püspöki helynöke. A szentmise előtt 14 órai kezdettel Szent Lászlót dicsőítő éneklésre várják a híveket. Közreműködik Józsa Mónika karnagy, valamint orgonán Stubendek László, Komárom polgármestere.

Az ünnepi szentmisére elhozzák az idei a Szent László emlékév alkalmából a Győri Lengyel Kisebbségi Önkormányzat által elkészíttetett Szent László Lángereklyéjét, melyet elvittek Rómába, ahol azt a Szentatya által 2017. május 30-án a Vatikánban megáldotta. A győriek a szentmisére az ereklyét a Szent László Emlékév Tanácsadó Testülete szervezésében hozzák el. A Szent László Lángereklye művészi igénnyel kidolgozott tartóját Lebó Ferenc győri művész készítette, aki számos Szent László mű alkotója. Érdekesség, hogy Lebó Ferenc felvidéki származású, hiszen nagyszüleit 1945 után Udvardról telepítették ki Magyarországra.

Az ünnepi szentmise keretében a Szent László Lángereklyéről a Szent László lánggal egy Győrből hozott lángőrző gyertyát gyújtanak meg, melyet a CSEMADOK Országos Tanácsa nevében Mézes Rudolf fog átvenni, hogy a Szent László Láng a Felvidéken maradva és terjedve töltse fel energiával és tartsa meg annak magyarságát.

A szentmise végén a zarándokok megérinthetik Szent István csontereklyéjét Kolonból. A nyitrai Szent László Emlékmise után  a gyertyaereklyét átviszik a koloni templomba,  innét másnap Rév-Komáromba szállítják.

Aki elkíséri a gyertyaereklyét a koloni templomban ott meg is tekintheti az oda pár nappal korábban a Szent László-év kezdeményezője, Okos Márton által egyenesen Erdélyből, Tusnádfürdőről elhozott Szent László képkiállítást.

 

S végezetül ismerjük meg a koloni templom keletkezésének legendáját és történetének nem mindennapi szakrális eseményeit:

Szent László királyunk gyakran tartózkodott Nyitra várában, s szívesen járta a vidéket. Egy vadászat alkalmával a koloni dombon tartották az ebédet. Már csak hazaérve, a nyitrai várban vette észre a kíséret, hogy hiányoznak az evőeszközök. Azonnal visszaküldték az egyik szolgát, hogy hozza vissza azokat. A szolga már sötétben érkezett meg az ebéd helyére. Szerencséje volt, mert a helyet ahol megpihentek valaki egy gyertyával kivilágította. Így nem kellett neki a sötétben keresgélni. Mikor a király megtudta, hogy milyen nem mindennapi módón kerültek meg az evőeszközök, elrendelte, hogy az égő gyertya helyén templomot építessenek Szent István király tiszteletére.

A koloni dombon először román kori templom épült, mely idővel hosszanti tengelyére merőlegesen egy jóval nagyobb templommá bővült ki úgy, hogy az eredeti román kori oldalfalak egy-egy oldalkápolnát képeznek az új templomrész két oldalán. Ebben az építészetileg is egyedi templomban ma sok koloni hívő töltődik fel energiával, amihez a helyi lelkipásztor Márk Atya buzgón, lelkesen hozzájárul.

A koloni Szent István templom történetében becsesebbnél-becsesebb eseményekre találunk. Bonifác pápa 1400-ban búcsújáró-hellyé nyilvánította a templomot. Az esemény valószínűleg ereklye átadásával járt. Ezt igazolják a folyamatban levő régészeti kutatások. Ugyanis a román kori templom belső falán a vakolat alól kibontottak egy „nyílást”, melyben szinte biztos, hogy az ereklye lehetett őrizve. A viharos évszázadok alatt ez az értékes pápai ajándék elveszett, talán a törökök semmisítették meg, nem tudni. Viszont a koloni hívek nagy-nagy örömére néhány éve levéltári kutatásoknak köszönhetően megismerhették a pápai rendelet létezését és annak tartalmát is. A nagy felfedezés emlékére 2004-ben a Szent István-napi búcsún a koloni Szent István templom falán táblát avattak e jeles szakrális esemény emlékére.

2014 augusztusában – azaz 614 évvel Bonifác pápa rendelete után – megismétlődött az egyháztörténelmi esemény, mikor Erdő Péter bíboros úr Szent István király ereklyét – egy ereklyetartóba zárt csonttöredéket – adományozott a koloni templomnak. Azóta minden hónap 20-án Kolonban, az Isten házában lehet erőt meríteni Szent István ereklyéjéből, mely az idei a nyitrai Szent László emlékmisén is jelen lesz.

 

  1. július 28-án az éjszakában a koloni dombtetőn Szent László királyunk által alapított Szent István templomban újra egy gyertya lángja – Szent László lángja – fogja megbontani a sötétséget, lesz irányt mutató és igazodási pont.

A Jóisten adja, hogy Szent László lángja sokunknak adjon erőt, hitet, s fénye világossággal töltse meg belső énünket.

 

Kedves Szent László Tisztelők,

kérem minél többen vegyünk részt a nyitrai ünnepi Szent László emlékmisén és otthonról hozott kis lámpásainkban vigyük haza és ott terjesszük a Szent László Lángot!

2017. 07. 24.|Tags: |